Riktlinjer och rutiner läkemedel

Om kostnadsansvar, läkemedelshantering, receptförskrivning och regionsubventioner.

Kostnadsansvar för läkemedel

Enligt dokument beslutat av Landstingsdirektören 2010, ska läkemedel som förskrivs på recept inom Region Kalmar län klassas som Bas/allmänläkemedel, Klinikläkemedel-HSF eller Klinikläkemedel-Psykiatri beroende på vem som har kostnadsansvar när läkemedlet förskrivs inom Hälsovalet.

Beslut kring kostnadsansvar för receptförskrivna läkemedel:

Principer kostnadsansvar läkemedel  

Lista över ändringar kostnadsansvar 2023

Kostnadsansvar samtliga ATC-koder

(Filtrera filen efter aktuellt kostnadsansvar. Ena fliken är förinställd på Bas/allmänläkemedel):

Hälsoval kostnadsansvar läkemedel

Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Övergripande Rutin för Läkemedelsgenomgång och Läkemedelsberättelse enligt HSLF-FS 2017:37, gällande för alla vårdavdelningar och all mottagningsverksamhet.

Rutin för Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse samt ansvar för den samlade läkemedelslistan

Bilaga 1: Läkemedelsberättelse

Rutin för Läkemedelsgenomgång och Läkemedelsberättelse för patienter inom kommunal sjukvård, med fastställd ansvarsfördelning mellan kommun och region.

Praktiska anvisningar för läkemedelsgenomgång

Phase 20-skattningsskala för möjliga läkemedelrelaterade symtom 

Receptförskrivning

Från och med 1 juli 2020 gäller en ny receptblankett för förskrivning. Samma blankett används vid förskrivning av alla läkemedel, även särskilda läkemedel. De tidigare receptblanketterna fick användas till och med 30 april 2021. Förskrivning på gamla receptblanketter före 30 april 2021 är giltiga hela receptets giltighetstid.

Särskilda receptblanketter har därmed utgått och ersatts helt av den nya blanketten. Adda trycker endast nya receptblanketter vid beställning. Gamla hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar är giltiga även efter 30 april 2021 och behöver inte beställas på nytt.

Telefonrecept kan fortfarande användas, men enbart undantagsvis i brådskande fall. Giltighetstiden är förkortad till 14 dagar. Faxöverföring är inte längre tillåtet.

Den 10 maj 2022 införs elektronisk förskrivning som huvudregel, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats. Pappersrecept kommer därefter enbart fungera som reservrutin. Ett kostnadsfritt, webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning, tillgängligt för alla förskrivare, har tagits fram av e-hälsomyndigheten och kallas Förskrivningskollen. Det finns också andra webblösningar och applikationer som kan användas redan idag för att förskriva elektroniskt, men där förskrivaren själv står för eventuell licenskostnad.

Fr.o.m. den 10 maj 2022 får utfärdande av recept på pappersblankett göras i följande undantagsfall:

  • Teknisk störning som omöjliggör elektronisk förskrivning
  • Receptet är avsett att hämtas ut i annat EES-land
  • Patienten har särskilda skyddsbehov
  • Annat särskilt skäl
  • Att inte ha tillgång till elektroniskt förskrivningsverktyg är inte "annat särskilt skäl"

Från och med maj 2021 ska apoteken omvandla inlämnade pappersrecept till elektroniska recept. De får inte heller överföra elektroniska recept till pappersrecept.

Arbetsplatskod och förskrivarkod

Alla recept på läkemedel och teknisk sprit skall vara försedda med en giltig och maskinläsbar arbetsplatskod och förskrivarkod (se HSLF-FS 2021:75 ), vilket är varje förskrivares ansvar att tillse. Om receptet saknar förskrivarkod är receptet ogiltigt och kan inte expedieras. Om receptet saknar arbetsplatskod kan patienten inte få ett förmånsläkemedel inom högkostnadsskyddet.

Förskrivaren skall uppge yrke, namn och tjänsteställe i klartext.

Elektroniska recept blir huvudregel 10 maj 2022, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats.

Hur ser koden ut?

Först kommer förskrivarkod, som alltid är exakt 7 siffror. Den påföljande arbetsplatskoden är i Region Kalmar län alltid sju siffror varav de två första är länskoden 08. Under streckkoden skall koderna anges i siffror.

Arbetsplatskod även på hjälpmedelskort

Även hjälpmedelskort skall vara försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod och bör skickas elektroniskt.

Om du inte känner till din personliga förskrivarkod

Kontakta Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet telefon 075-247 30 00 alternativt hosp@socialstyrelsen.se 

Enheten ansvarar för Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

De som inte har svensk läkarlegitimation, liksom diabetessköterskor och stomisköterskor, har inte någon personlig förskrivarkod utan s.k. gruppkoder.

Fritidsförskrivare

I denna grupp ingår förskrivare som förskriver läkemedel utanför tjänsten samt pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning. En gemensam arbetsplatskod finns för detta ändamål. För att erhålla arbetsplatskoden för förskrivning måste förskrivaren vara folkbokförd i Kalmar län. Ansökan görs via lakemedel@regionkalmar.se

Vid fritidsförskrivning gäller samma krav på journalföring och uppföljning av insatt behandling som vid förskrivning i annan verksamhet.

Förskrivaren förutsätts ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer samt förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Den 10 maj 2022 införs krav på elektroniska recept, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats. Ett kostnadsfritt, webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning, tillgängligt för alla förskrivare, har tagits fram av eHälsomyndigheten, och kallas Förskrivningskollen. Elektronisk förskrivning som huvudregel innebär att pappersrecept enbart kommer fungera som reservrutin.

Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort 

Beställningar görs av förskrivaren själv eller utsedd person på kliniken, från Adda. Arbetsplatsen/förskrivaren/fritidsförskrivaren står för kostnaden.

Följande kan beställas:

Receptblanketter med förtryckt arbetsplatskod - Adda
Minsta antalet är 100 st.

Receptblanketter utan förtryckt arbetsplatskod - Adda
Minsta antalet är 100 st.

Etiketter med streckkod - Adda
100 styck/bunt

Etiketter med streckkod, namn och adressuppgifter - Adda
100 styck/bunt

Hjälpmedelskort utan förtryckt arbetsplatskod, allmän sjukvård - Adda
Minsta antalet är 200 st.

Om blanketten ska ha förtryckt arbetsplatskod eller inte är upp till beställande enhet. Cosmic kan hantera utskrift av recept både på blanketter med eller utan förtryck.  

Varje beställning medför fraktavgift.

Kontaktuppgifter

Adda
Telefon: 08-709 59 90
order@adda.se

Till Adda webbutik för tryckta blanketter

Kontakt inom Region Kalmar län: lakemedel@regionkalmar.se

Beställning av förskrivarprofiler 

Förskrivarprofiler beställs via e-hälsomyndigheten

Inloggning sker antingen via tjänstekortslegitimation (SITHS-kort) eller e-legitimation.

Regionsubventioner 

Förutom läkemedelsförmånen har Region Kalmar län fastställt följande rutiner för subvention:

Regionen betalar inte för produkter som inte uppfyller kraven i dessa dokument.

Samverkansregler vård och industri

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med industrin tagit fram gemensamma förhållningsregler mellan vårdpersonal och industri. Regionens medarbetare förväntas följa dessa riktlinjer.

Samverkansregler för vård och industri - SKR

SKR har även tagit fram en e-utbildning som informerar om reglerna. Utbildningen tar ca 10-15 minuter att genomföra:  

Utbildning samverkansregler - SKR