Diabetes vårdprogram

Vårdriktlinjer för diabetes i Region Kalmar län bygger på de nationella och lokala riktlinjer för diabetesvård som tidigare arbetats fram. 

De nationella riktlinjerna för diabetesvården innefattar rekommendationer vid typ 1 diabetes och typ 2 diabetes inom områdena: diagnostik/screening, prevention, levnadsvanor, glukoskontroll/behandling, uppföljning, förebyggande av hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, förebyggande av komplikationer, handläggning vid graviditet med mera.

Som bakgrundsmaterial har även använts Diabeteshandboken. Diabeteshandboken är en problemorienterad uppslagsbok både för patienter och alla inom sjukvården som kommer i kontakt med diabetespatienter.

Ett viktigt verktyg i diabetesvården är Nationella Diabetsregistrets Riskmotorer.