Barn som anhöriga

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 5 kap.7§) och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående.

Varje verksamhet inom Region Kalmar län har särskilt att beakta och ta fram rutiner för barns behov av information, råd och stöd om barnet har en förälder som:

 • har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
 • har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
 • har ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel
 • utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp
 • plötsligt eller oväntat dör

Bemötande och information ska anpassas till barnet så att det förstår. 

All personal har ett ansvar gentemot barnen

All personal inom hälso- och sjukvården har ansvar att arbeta enligt vad som står i hälso- och sjukvårdslagen. Som stöd finns på varje arbetsplats ett barnrättsombud (hållbarhetsombud) som kan ge vägledning i frågor kring barn och unga. 

I korthet handlar det om att vi ska:

Uppmärksamma. Ta alltid reda på om patienten har närstående barn/unga. (Anteckna detta i journalen!)

 • Informera och ge råd. Gör en bedömning av barnets situation, är alla behov tillgodosedda? Informera närstående vuxna till barnet om det stöd som kan erbjudas.
 • Stöd. Ge barnet information, råd och stöd. Låt barnet uttrycka sina tankar och behov av hjälp för att bearbeta och förhålla sig till situationen. Vid behov, remittera barnet vidare för behandling
 • Behandling, av Barn- och ungdomshälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin.
   

Läs mer om varje steg i "Checklista – barn som anhöriga" längre ner på den här sidan. 

Dokumentation

Tänk på att dokumentera varje steg i journalen och att KVÅ-koda: 

 • DU055 Samtal med vuxen patient om minderårigt barns behov och möjlighet till stöd
 • DU056 Samtal med vuxen patient och berört minderårigt barn om barnets situation och behov
 • DU057 Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas situation och behov

Stödmaterial

Checklista - Barn som anhöriga

1177.se: När en vuxen i din familj inte mår bra

1177.se: Anhörigstöd

Kontakt

Sidan uppdaterad: 14 juni 2022