Kurser och utbildningar

Här har vi samlat några tips om kurser och utbildningar kopplade till forskningsarbete.

Regional kurs i forskningsmetodik

FORSS anordnar vartannat år en regional kurs i forskningsmetodik för medarbetare inom Region Kalmar län, Region Östergötland, Region Jönköping och Region Kronoberg.

Kursen hålls i internatform och motsvarar alla obligatoriska kurser inom forskarutbildningen vid Linköpings universitet (16 hp).

Mer information om kursen och ansökan - Researchweb

Forskarskola Nära vård 

Regionstyrelsen i Region Östergötland fattade i december 2019 beslut om en handlingsplan i nära vård där det bland annat ingår en forskarskola. Forskarskolans övergripande syfte är att bidra till en stark och livskraftig forskning i nära vård. Målet är att erbjuda en högkvalitativ, unik och interprofessionell forskarutbildning. Forskarskolan ska även bidra till att utveckla och förankra perspektivet nära vård och ge kunskaper och kompetenser som är användbara och efterfrågade i verksamheter och organisationer samt i deltagarnas fortsatta yrkesliv och forskarkarriär.

Forskarskolan är tvärvetenskaplig och interprofessionell med ett patient- närstående- och invånarperspektiv i fokus. Forskarskolan i nära vård utmärker sig med det breda, tydligt interprofessionella och tvärvetenskapliga anslaget och är därmed öppen för en bredd av professioner, exempelvis sjuksköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, psykologer, socionomer, och professioner inom tandvården samt personer inom beteendevetenskap, folkhälsa, ekonomi, administration, logistik, kommunikation och teknik.

Forskarskolans kärna utgörs av en forskarutbildningskurs på 7,5 högskolepoäng som är uppdelad i två delar samt en fortlöpande seminarieserie på 2,5 högskolepoäng. Sökande ska vara antagen till utbildning på forskarnivå eller vara i antagningsprocess till forskarutbildning.

Kontaktperson i Region Kalmar län  

Läkarstudenters möjligheter att gå in i forskningsprojekt  

De första studenterna till forskarlinjen för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet antogs 2017. Samma år initierade Region Östergötland forskarlinjen. Från och med 2021 är Region Kalmar Län också delaktig i initiativet.

Forskarlinjen är en forskningsförberedande utbildning som läses parallellt med läkarprogrammet. Syftet med forskarlinjen är att tidigt i utbildningen engagera läkarstudenter i forskning och bidra till fler disputerade läkare. Forskarlinjen är öppen att söka från termin 4 till termin 8. Studierna sker då parallellt med ordinarie studier. Efter termin 8, då det självständiga arbetet inom läkarprogrammet genomförts, är man behörig att antas som doktorand. Antagning genomförs i sedvanlig ordning enligt Medicinska fakultetens regler för utbildning på forskarnivå (dnr LiU- 2019-02014).

 

 

 

Sidan uppdaterad: 4 augusti 2022