Forskningssektionen och forskningskommittén

Forskningssektionen ger stöd till medarbetare som vill börja forska eller till medarbetare som redan bedriver forskningsarbete. Forskningskommittén är en strategisk grupp för forskning med målsättning att utveckla regionens akademiska miljö.

Forskningssektionen

Forskningssektionens arbete utgår från att skapa en god forskningsmiljö i Region Kalmar län och med strävan att alla medarbetare ska ha erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete och insikt om hur forskningsresultat växer fram och används. Något som i slutändan kommer patienten till del genom bättre kvalitet och säkrare hälso- och sjukvård.

Vi erbjuder handledning i samband med etik-, metod- och statistikfrågor samt administrativt och praktiskt stöd vid kliniska studier. Att stödja beslutsfattare och chefer om ansvar och god forskningssed är också en viktig del i vårt arbete. Vi ansvarar för regionens forskningslabb och har ett nära samarbete med medicinska biblioteket. En viktig del i vårt arbete är också att representera Region Kalmar län i nationella forum och styrgrupper där strategiska diskussioner kring forskning diskuteras och beslutas. Forskningssektionen har ett nära samarbete med Region Jönköping och region Östergötland, uppbyggt för att medverka till klinisk forskning och utbildning samt hälso- och sjukvårdsutveckling för universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR).

Kontakt

Forskningskommittén

Forskningskommittén är en strategisk grupp för forskning med målsättning att utveckla regionens akademiska miljö. Gruppen består av en bred representation från den kliniska verksamheten och med en representant från doktorandgruppen. Kommitténs arbete ska främja forsknings- och utvecklingsarbetet inom regionen, bland annat genom forskningsanslag;

  • doktorand- och postdokmedel gör det möjligt att kombinera forskning och kliniskt arbete
  • medel för forskningsprojekt delas ut efter ansökan och granskning
  • medel som avsätts så att disputerade medarbetare kan avsätta tid för handledning.