IT:s nyhetsbrev den 19 september 2023

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om planerat driftunderhåll i Cosmic, nytt beställningsförfarande för fysiologiska kliniken samt införande av HTML-inmatningsvy i journalen.

Cosmic

Planerat driftunderhåll i Cosmic den 2 december 2023

Denna information skickas till dig som är LSA/VDP/LEA/chef, för vidarebefordran till övriga medarbetare i er verksamhet.

Lördagen den 2 december 2023, klockan 13.00 – 23.00 sker ett driftunderhåll av Cosmic. Detta innebär att Cosmic är helt otillgängligt. Läskopia för att läsa och diktera i finns att tillgå under det planerade driftunderhållet. Läskopiorna är tillgängliga inom 30 minuter från det att Cosmic produktion stängts ner.

Kom ihåg att se över de centrala och lokala driftstoppsrutinerna.

Se de centrala driftstoppsrutinerna för planerade driftunderhåll i Cosmic på intranätet (behörighet krävs).

Driftunderhåll i Cosmic övningsmiljö och i Nova övningsmiljö

Ett driftunderhåll av Cosmic övningsmiljö och Nova övningsmiljö kommer utföras 1-2 veckor efter driftunderhållet av Cosmic produktion. Besked om datum och tidpunkt för driftunderhållet meddelas i kommande IT nyhetsbrev. Övningsmiljön är inte tillgänglig under driftunderhållet. Övningspatienter och inmatad data påverkas inte av driftunderhållet.

Beställning och svar

Nytt beställningsförfarande för fysiologiska kliniken

Från och med den 13 oktober 2023 klockan 13.00 kommer du att kunna beställa fysiologiska undersökningar via menyvalet "Beställning Radiologi".

Om man under "Utförande filial" väljer "Fysiologiska kliniken Kalmar" så ser du de undersökningsurval som du kan beställa ifrån. I övrigt går beställningen till på samma sätt som när du beställer radiologiska undersökningar.

När det gäller svar så kommer de beställningar som görs i Cosmic också att få med sig Beställande enhet, Beställare och remisstext (Frågeställning, anamnes och undersökning). Denna data återfinns då även i svaret från fysiologen.

Observera att svaren på de undersökningar som inte beställs via Cosmic utan istället beställs via Sectra och fysiologen (via konsultremiss), inte kommer att innehålla Beställare och remisstext, endast remitterande/svarsmottagande enhet.

Nu blir den rutin som har funnits sedan länge extra viktig gällande att man från Inkorg svar i Cosmic omriktar svaret från svarsmottagare "Ingen" till den person som ska ha det. Det är viktigt att följa den rutinen för att inga svar ska missas.

Svar/undersökningar av denna typ kan förekomma upp till 2 år fram i tiden (oktober 2025) eftersom det har gått att beställa kontrollundersökningar hos Fysiologiska kliniken med två års framförhållning.

Vårddokumentation

Införande av HTML-inmatningsvy i journalen

I tidigare IT nyhetsbrev har det informerats om att "Ny anteckning" i journalen i Cosmic kommer få ett nytt gränssnitt och utseende.

Utgår man från ett vårdåtagande när man skriver anteckningar (Ny vårdplansanteckning) kommer det fortsatt att vara i nuvarande gränssnitt (Java). Detta gäller även för anteckningar i LINK, Gemensamma patientdata, med mera.

Startdatum

Startdatum är nu beslutat och godkänt. Start vecka 44, måndag den 30 oktober. Förändring sker på morgonen.

Förberedelser

Se IT:s nyhetsbrev från juni och augusti.

Informations- och utbildningsmaterial

E-learning finns via meny Hjälp i Cosmic.

På intranätet finns informations- och utbildningsmaterial kring vårddokumentation i Cosmic (behörighet krävs)

Återöppna journaltabeller

I början av 2020 bytte Region Kalmar län från NEWS till NEWS2. Då avlutades pågående journaltabeller med kommentar "Återöppna inte, skapa ny journaltabell för att få rätt version" för att förhindra felinmatning av data. Avslutade journaltabeller kan återöppnas och det finns ingen inställning för att förhindra detta. Vi vill uppmärksamma er på att om dessa journaltabeller återöppnas så innehåller de parametern NEWS, det vill säga inte NEWS2. Matas värde in på denna parameter så visas inte värdet i Patientöversikten, Analysytan, Nova, med mera. Vår rekommendation är därför att inte återöppna dessa journaltabeller, utan vid behov skapa en ny journaltabell.

Uppdaterad journalmall Besök psykisk hälsa

Från och med 9 oktober finns en uppdaterad version av journalmallen ”besök psykisk hälsa”. För att möjliggöra uppföljning, utvärdering samt framtida anslutning till kvalitetsregister har några nya sökord lagts till

Vårdadministration

Teknisk enhet tas bort vid inskrivning

Den 25 september kommer valet för "Teknisk enhet" att tas bort vid skapande av vårdtillfälle, se bild nedan.

Detta görs för att alla förflyttningar ska registreras enhetligt och föra att statistiken ska bli korrekt.

För att lägga patienten på  en teknisk enhet så skriver man först in patienten på en avdelning och sedan utför man förflyttning från avdelning till teknisk enhet via flikarna Pågående och  Förflyttning, se bild nedan.

Cosmic övrigt

Sammanhållen journalföring Vimmerby kommun

Från och med den 9 oktober har Region Kalmar län sammanhållen journalföring även med Vimmerby kommun.

Sammanhållen journalföring innebär att kommuner får tillgång till patientens information i Cosmic om samtycke finns. Det innebär också att kommunernas sjuksköterskor och rehabpersonal dokumenterar i Cosmic.

Ta del av kommunens anteckningar vid behov genom att i journalträdet välja ”Kommun” och välj därefter aktuell kommun.

Menyval

Under den 2 oktober kommer menyvalet "Enhetsöversikt" att flyttas från menyvalet "Akutliggare" till "Översikter". Har du valt "Enhetsöversikt" i "Mina genvägar", så kommer den stå kvar som tidigare.

Detta görs inför kommande breddning av Enhetsöversikten till fler verksamheter, då den kommer att ersätta Inskrivningsöversikten.