Vårdgaranti och väntetider

Den nationella vårdgarantin anger hur länge en patient ska behöva vänta som längst på kontakt, undersökning och behandling.

Verksamhetens ansvar

Varje verksamhet ansvarar för att patienten får vård inom de tidsgränser som gäller enligt den nationella vårdgarantin.

Så snart kännedom finns att verksamheten inte klarar vårdgarantin, ska patienten informeras om regler och möjligheter som gäller vårdgarantin.

Läs mer på 1177.se/vårdgaranti

Brev med meddelande till patient som inte kan tas emot inom vårdgarantin finns framtaget, se dokument nedan. OBS! Inom Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kontaktas patient/närstående via telefon direkt när vården uppmärksammar att vårdgarantin inte kan uppnås

Regel då patient uteblivit från besök/operation/åtgärd

Om patient uteblivit mer än två gånger, skickas brev med uppmaning att patienten ska höra av sig. Om patient inte hör av sig, tolkar vården det som att behovet inte längre kvarstår och hen avförs från väntelista. 

Sammanställning över regionernas krav på remiss i öppen vård - Sveriges kommuner och regioner. 

SKR's medarbetarinformation om vårdgarantin

Patientinformation för utskrift vid behov

Sidan uppdaterad: 18 februari 2022